Statuto

Statuto de ULEJ

 

1. NOMO. ORGANIZO


1.1.  Nia asocio nomas sin “Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo (ULEJ)” en Esperanto, kaj “Українська Ліга Молодих Есперантистів” en la ukraina.

1.2.   ULEJ estas nekomerca, senpolitika, nereligia organizo kiu disvastigas la lingvon Esperanto.

 

1.2. ULEJ estas landa sekcio de TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) kaj junulara sekcio de UkrEA (Ukraina Esperanta Asocio).

1.3. ULEJ reprezentas interesojn de junaj esperantistoj en Ukrainio, havas propran estraron kaj programon de evoluigo de junulara movado.

1.4. Ĉefa tasko de ULEJ estas organizi esperantajn eventojn por junularo en Ukrainio sendepende kaj kunlabore kun aliaj esperantaj aŭ neesperantaj organizoj.

 

2. CELOJ


2.1. ULEJ agadas por:

     (1) konstante pliaktivigi, plifortigi junularan Esperanto-movadon en Ukrainio organizante diversajn 
          esperantajn aranĝojn.

     (2) unuigi junajn esperantistojn en Ukrainio.

     (3) fari utilan kontribuon por internacia esperanta movado.

 

3. MEMBRECO

 

3.1. ULEJ estas malfermita al ĉiu individulo sendepende de raso, naskiĝloko, religio, kulturo ktp. Ĉiu kiu lernas Esperanton aŭ parolas forte povas iĝi membo de ULEJ. Unusola kondiĉo por membriĝo estas plenigi la aliĝilon.

Ĉiu membro laŭ propra deziro povas iĝi membro de UkrEA per pagado de la enirkotizo, tamen persono kiu ne volas pagi UkrEA-enirkotizon kaj esti membro de UkrEA rajtas iĝi membro de ULEJ.

.

3.2. Ĉiu membro apartenas al unu el du kategorioj: AKTIVA membro kaj HONORA membro.

 

3.3. Individulo, kiu aĝas malpli ol 35 jarojn, estas AKTIVA membro. Pli aĝa individua membro iĝas HONORA membro.

 

3.4. Aktiva membro rajtas partopreni en voĉdono, kandidatiĝi por estrarano, ricevi tutan informon pri junulara esperanto movado, kontribui en esperantaj eventoj.

 

3.5. Honora membro rajtas kontribui en organizo de junularaj esperantaj eventoj, ricevi tutan informon pri la movado de ULEJ, sed ne havas rajton je voĉdono kaj kandidatiĝo.

 

3.6. Membreco por Aktiva membro indas konfirmi ĉiujare per plenigo de nova aliĝilo. Membreco de Honora membro okazas aŭtomate kiam oni atingas aĝlimon kaj bezonas nur parolan konfirmon de la persono.

3.7. Aktiva membreco de persono povas esti anulita laŭ la decido de estraro post 4 monatoj de malpartoprenado en esperanta movado eksklude gravajn rezonojn. Anuligo okazas per voĉdono.

 

4. ESTRARO

 

4.1. La estraro estas grupo de aktivuloj kiuj elektiĝas per voĉdono fare de regulaj membroj.

4.2. La elekto okazas kiam pli ol duono da voĉoj estas por. Oni rajtas voĉdoni per ĉiu moderna komunikilo: rete, poŝte, telephone ktp.

 

4.3. La oficperiodo de estrarano komenciĝas en la 10-a de majo kaj daŭras dum 1 jaro.

 

4.4. La sama estrarano povas esti elektita por la sama postena dum dua jaro, sed ne pli. La pauzo inter nova ebla kandidatiĝo por la sama posteno estas 1 jaro.

 

4.5. La estraro konsistas el la prezidanto kaj aliaj estraranoj, nome vicprezidantoj, kasisto, ĉefoj pri diversaj branĉoj. Postenoj estas proponitaj per ĉiu nova prezidanto kaj povas ŝanĝi depende de neceso.


4.6. Unu estrarano rajtas okupi samtempe ne pli ol du pozicioj.

4.7. La estraro faras decidojn pri la plej gravaj demandoj de evoluigo, disvastigo, plifortigo de junulara esperanto movado kaj respondecas pri la organizo de elektitaj esperantaj projektoj.

 

 

4.8. La estraro estas malferma al opinio de ĉiu alia membro de ULEJ, kvankam ĝi ne devas obei ilin.

4.9. Ĉiu membro kiu ne konsentas kun laboro de estraro aŭ estrarano rajtas eksprimi sian opinion kaj proponi skribe novan elekton de estraro au estrarano. Tio eblos  se aliaj aktivaj memroj subtenos proponitan ideon.


5. KUNVENO

5.1. ULEJ kunvenoj okazas minimume 2 foje monate. Dum ULEJ-kunvenoj aktivuloj kaj estraranoj diskutas aktualajn demandojn, organizas diversajn kulturajn kaj edukadajn aranĝoj por plialtigi nivelo de Esperanto, interŝangĝas novan interesan informon.

 

5.2. Estraro havas aparte propran estrarkunvenojn por priparoli ĉefajn demandojn minimune 1 foje monate.

5.3. Ĉiu ULEJano laŭ ebleco devas peni esti en regulara reta kontakto kun aliaj membroj. Ĉiuj aktualaj demandoj kiuj volas diskuti aktivuloj au estraranoj eblas decidi dum retaj kunvenoj.

 

6. VOĈDONO

 

6.1. Per retpoŝta (rare telefona) voĉdonado regulaj membroj de ULEJ (1) elektas aŭ konfidas malkonfidas estraranojn; (2) ŝanĝas la regularon de ULEJ; kaj (3) decidas aliajn aferojn, kiujn la estraro opinias gravaj.

 

6.2. Persono kiu deziras kandidatiĝi devas informi pri tio prezidanton per ĉiu moderna komunikilo (rete, telefone ktp.) au dum rekta konversado.

 

6.3. La resulton de voĉdono decidas la opinion de pli ol duono de la validaj voĉoj.

6.4. La resulton de la voĉdono devas esti disendita rete al ĉiu membro au esti pendigita en ULEJ paĝaro.

6.5. La estraro rajtas okazigi propran voĉdonon koncerne gravaj demandoj de organizo de diversaj esperantaj projektoj kaj eventoj kiuj antaue subtenis aaktivuloj.

7. FONDUSO

7.1. Por subteni sin ULEJ havas sendependan fonduson por ĉiu deziranto fari materian aŭ financan kontribuon por esperanto agado. Tamen ULEJ ne agitas siajn membrojn pro nepra financa subteno de sia aŭ ia alia organizo, sed povas rekomendi filantropan materian aŭ financan subtenon.

7.2. Estrarano-kasisto respondecas pri observado, kontrolo de kontribuojn en fonduso kaj pri la informado pri la fondusa fonkcio en ULEJ-paĝaro.

 

8. REVOKO

 

8.1. Estrarano(j) estas revokita(j) tiam, kiam sufiĉa nombro da regulaj membroj faras skriban postulon de eksiĝo. La postulon devas akompani propono de kandidato(j) kiu anstataŭos la revokito(j)n. Sekvas voĉdonado, kiel por kutima elektado.

.

8.2. La necesa nombro por la revoka postulo estas duono de la validaj voĉoj en la elektado, per kiu oni elektis la koncernan estraranon.

 

9. ALIAJ

 

9.1. Ĉi tiu regularo ekvalidas de la 1-a de septembro 2010.

 

9.2. Se necesas, la estraro rajtas proponi ŝanĝi la regularon, kun konsento inter ĉiuj estraranoj. Tiam okazas voĉdonado de ĉiu membro kun voĉdonrajto.